Home » Public Relations

Public Relations

Proste i jednoznaczne określenie terminu Public Relations w kilku słowach wydaje się być niemożliwe do wykonania, bowiem do tej pory opracowano ponad 2000 definicji opisujących tego typu poczynania. Jednak najogólniej przyjmując są to świadome, planowe i nieustanne działania, mające na celu kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy organizacją publiczną a otoczeniem. Inaczej mówiąc, PR to dbałość o dobry wizerunek określonej organizacji i jej pozytywne relacje z otoczeniem.

KonferencjaW każdej definicji PR doszukamy się trzech podstawowych elementów, tj. podmiot, czyli organizację, firmę lub inne zrzeszenie, otoczenie, czyli np. klienci, mieszkańcy itd., oraz relacje, czyli wszystkie stosunki i zależności pomiędzy nimi. Pozostałe cechy opisujące PR w najróżniejszych publikacjach mają większe lub mniejsze zastosowanie w praktyce, można powiedzieć, że to bardziej spory teoretyczne o jak najlepsze uchwycenie słowami istoty PR. Jako obywatele, najczęściej termin Public Relations kojarzymy ze współpracą wszelkich organizacji z dziennikarzami i mediami, telewizją, radiem, prasą. Jednak trzeba zdać sobie sprawę, że to tylko mała część działań PR, która może mieć wpływ na korzystny, bądź niekorzystny wizerunek firmy, czy organizacji.

Na działania Public Relations składają się m.in. takie elementy jak:

  • Media Relations – polega na wykorzystywaniu mediów w celu kreowania opinii wielu ludzi jednocześnie. Utrzymując kontakt z dziennikarzami, organizacje informują o swoich najważniejszych osiągnięciach i wartościowych działaniach. Stosuje się tutaj narzędzia takie jak: notka prasowa, relacja telewizyjna, czy radiowa, konferencja prasowa, zaproszenie dziennikarzy na specjalne uroczystości itp.;
  • Lobbing – jest to działanie mające na celu przekonać opinię publiczną do konkretnych idei przynoszących organizacji mniejsze lub większe korzyści. Oczywiście wywieranie wpływu powinno się opierać na rzetelnej informacji i edukacji, może przybierać skalę krajową (lobbowanie na rzecz konkretnej ustawy), bądź lokalną (skierowane ku władzom miasta).  W Polsce jednak samo słowo lobbing ma raczej zabarwienie pejoratywne, ze względu na afery i różnorodne szantaże polityczne;
  • Tworzenie tożsamości organizacji – działanie to polega na kreowaniu i utrwalaniu w przestrzeni publicznej konkretnego obrazu organizacji, np. poprzez logo, identyfikację wizualną, hasła reklamowe. W tworzeniu tożsamości firmy, bądź organizacji bardzo istotna jest konsekwencja oraz spójność treści, znaków graficznych i innych elementów kampanii;
  • Wydawnictwa własne – to całokształt własnych, wydawanych przez siebie publikacji na temat działalności organizacji, czy firmy. Artykuły, bądź opracowania, często dotyczą bardzo szerokiego spektrum poruszanych tematów, od spraw lekkich, przyjemnych, poprzez różnego rodzaju analizy, aż do specjalistycznych tekstów w branżowych czasopismach. Należy dodać, że współcześnie, do wydawnictw własnych należą także strona internetowa oraz konta na portalach społecznościowych;
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową – takie działania przeprowadza się w sytuacjach nagłego kryzysu, ciężkich okoliczności, które niespodziewanie zaskoczyły organizację. Za pomocą narzędzi PR przedstawia się faktyczny stan, zgodny z rzeczywistością, jednocześnie podejmując starania mające na celu całościową lub przynajmniej częściową eliminację skutków kryzysu. Organizacja na przygotowanie szybkiej odpowiedzi ma bardzo mało czasu, są to najtrudniejsze działania PR.

W Polsce moda na zwrot Public Relations przyszła na początku lat 90-tych, kiedy kraj przechodził transformację z gospodarki centralnie planowanej na kapitalizm. Przedsiębiorcy chłonęli wtedy wszystkie wzorce i sposoby działania z zachodnich gospodarek wolnorynkowych. Jednym z elementów prowadzenia organizacji i firm były kwestie wizerunkowe oraz kwestie relacji podmiotu z otoczeniem.  Wtedy właśnie pojęcie Public Relations na stałe zamieszkało w kraju nad Wisłą. Wielu specjalistów uważa do dzisiaj, że istota PR nie została do końca dobrze zrozumiana i zaimplementowana przez polskie organizacje, czy firmy. Często PR stawia się na równi z marketingiem i zawęża się go do relacji pomiędzy firmą a klientem. Dodatkowo skuteczność działania PR jest trudna do pomiaru empirycznego, i pewnie dlatego PR jest nie do końca doceniany, jak np. marketing czy reklama.

Sam zwrot Public Relations nie doczekał się w polskiego odpowiednika. Próbowano przedstawić PR jako promocja reputacji czy stosunki publiczne, jednak żadna z tych i innych nazw nie przyjęła się. Nie jesteśmy jednak sami, bowiem Francja, czy Niemcy również nie posiadają własnych określeń na termin Public Relations.